دوره های تک مهارتی

 Single-skill courses

فرض کنید ز‌بان‌آموزی، تنها در یک مهارت، نمره‌ی مورد نظرش در آزمون آیلتس را نگرفته است. آیا آکادمی MLG امکان برگزاری یک دوره‌ی کوتاه‌مدت تک‌مهارته برای  او را دارد؟ بله. به صورت خصوصی، نیمه‌خصوصی، آموزشگاه برنامه‌ی دقیق برای برگزاری دوره‌های زیر را برای این افراد دارد:

Name of the course Total

hours

Fees for one to one Fees for 8ss or more Classes in a week Duration

(in hours)

Term duration
Listening 20 براساس

جدول

کلاس

خصوصی

1,000,000 3 2 About a month
Reading 20 1,000,000 3 2 About a month
Writing T 1 AC 15 750,000 3 2 About a month
Writing T 1 GE 10 500,000 2 2 About a month
Writing T 2 20 1,000,000 3 2 About a month

همچنین، کلاس‌های زیر برای سه ضرورت پایه‌ای آزمون آیلتس هم به‌صورت جداگانه برنامه‌ریزی و تهیه شده‌اند:

Name of the course Total

hours

Fees for one to one Fees for 8ss or more Classes in a week Duration

(in hours)

Term duration
Grammar for W 10 براساس

جدول

کلاس

خصوصی

500,000 2 2 About a month
Grammar for S 8 400,000 2 2 Two weeks
Vocabulary 15 750,000 3 2 About a month
Pronunciation 10 500,000 2 2 About a month