پیش بارگذار ایدالی
Single-Skill Courses
گروه آموزشی MLG

 Single-skill courses

 

فرض کنید ز‌بان‌آموزی، تنها در یک مهارت، نمره‌ی مورد نظرش در آزمون آیلتس را نگرفته است. آیا آکادمی MLG امکان برگزاری یک دوره‌ی کوتاه‌مدت تک‌مهارته برای  او را دارد؟ بله. به صورت خصوصی، نیمه‌خصوصی، آموزشگاه برنامه‌ی دقیق برای برگزاری دوره‌های زیر را برای این افراد دارد:

Name of the course

Total

hours

Fees for one to one

Fees for 8ss or more

Classes in a week

Duration

(in hours)

Term duration

Listening

20

براساس

جدول

کلاس

خصوصی

1,000,000

3

2

About a month

Reading

20

1,000,000

3

2

About a month

Writing T 1 AC

15

750,000

3

2

About a month

Writing T 1 GE

10

500,000

2

2

About a month

Writing T 2

20

1,000,000

3

2

About a month

همچنین، کلاس‌های زیر برای سه ضرورت پایه‌ای آزمون آیلتس هم به‌صورت جداگانه برنامه‌ریزی و تهیه شده‌اند:

Name of the course

Total

hours

Fees for one to one

Fees for 8ss or more

Classes in a week

Duration

(in hours)

Term duration

Grammar for W

10

براساس

جدول

کلاس

خصوصی

500,000

2

2

About a month

Grammar for S

8

400,000

2

2

Two weeks

Vocabulary

15

750,000

3

2

About a month

Pronunciation

10

500,000

2

2

About a month