قبولی های سال 2021

اسامی پذیرفته شدگان سال 2021 امین صادقی روابط بین الملل امین صادقی روابط بین الملل امین صادقی روابط بین الملل

خواندن بیشتر

قبولی های سال 2020

اسامی پذیرفته شدگان سال 2020 فاطمه مهر بخش فیزیوتراپی از دانشگاه Haliç university فاطمه مهر بخش فیزیوتراپی از دانشگاه Haliç

خواندن بیشتر