به آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی قسمت Reading خوش آمدید.

متن زیر را بخوانید و سپس به سوالات جواب بدهید.

برای شروع آزمون موارد زیر را پر نمایید و روی دکمه شروع آزمون کلیک کنید.

شما باید متن وارد کنید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید