به آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی قسمت Grammar & Vocabulary خوش آمدید.

برای شروع آزمون موارد زیر را پر نمایید و روی دکمه شروع آزمون کلیک کنید.

شما باید متن وارد کنید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید